Podmínky soutěží na sociálních sítích Medvídkovehračky.cz

Soutěž není žádným způsobem spojena se společnostmi Facebook a Instagram, není jimi organizována ani podporována. Informace o účastnících soutěže nejsou poskytovány společnostem Facebook a Instagram, ale společnosti Katkyn, s.r.o., jako správci stránky společnosti Medvídkovéhračky na sociálních sítích Facebook a Instagram. Informace získané od účastníků soutěže budou použity výhradně pro účely dané soutěže. Za obsah soutěže není odpovědná společnost Facebook nebo Instagram, ale výhradně jejich pořadatel.

1. Pořadatel soutěží

Pořadatelem soutěží na sociálních sítích (dále jen „Soutěže“) je společnost Katkyn, s.r.o., se sídlem na Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 54 684 790, zapsaná v OR Okresního soudu BA I., Oddíl : SRO, Vložka číslo : 77431/B (dále jen „Organizátor“).

2. Termín konání soutěže

Soutěž probíhá v čase uvedeném v příspěvku prostřednictvím sociální sítě Facebook na https://www.facebook.com/MedvidkoveHracky.cz/ a/nebo Instagram na https://www.instagram.com/medvidkovehracky.cz/.

3. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).


Podmínky účasti v Soutěži jsou blíže uvedeny v příspěvku Pořadatele na facebookovém účtu medvidkovehračky.cz a/nebo na instagramovém účtu medvidkovehračky.cz. Soutěžící se mohou do Soutěže zapojit i opakovaně po dobu trvání Soutěže, avšak výhercem se Soutěžící může stát pouze jednou;
Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Medvídkovéhračky. Ze soutěže nejsou vyloučeni rodinní příslušníci zaměstnanců společnosti Medvídkovéhračky (manžel/manželka, děti, rodiče a sourozenci).

4. Vyhodnocení Soutěže a výhry

Posouzení splnění všech podmínek účasti v Soutěži je u každého Soutěžícího výhradně v kompetenci Pořadatele.


Výhercem Soutěže se stane Soutěžící, jehož určí Pořadatel, a který splní všechny Podmínky účasti v soutěži.


Výběr výherců proběhne bez přítomnosti veřejnosti. Počet výherců je přesně určen v příspěvku na facebookovém účtu medvídkovéhračky.cz a/nebo na instagramovém účtu medvídkovéhračky.cz.


Soutěží se o produkt, který je vyobrazený v příspěvku.


Výherci budou vyhlášeni v příspěvku na facebookovém účtu medvídkovéhračky.cz a/nebo na instagramovém účtu medvídkovéhracky.cz nejpozději do 5 pracovních dnů od losování.


Výherci budou vyzváni zaslat kontaktní údaje do zprávy na facebookovém účtu medvídkovéhracky.cz a/nebo na instagramovém účtu medvídkovéhracky.cz


Výhry budou Výhercům zaslány prostřednictvím poštovního doručovatele nebo kurýra, doručením na adresu určenou Výhercem a oznámenou Pořadateli. Za správnost a aktuálnost údajů potřebných pro doručení Výhry odpovídá Výherce. Pořadatel neodpovídá za krádež, ztrátu, poškození Výhry, její nedoručení nebo prodlení s doručením, které jsou zapříčiněny poštovním doručovatelem nebo kurýrem.

5. Vyloučení Soutěžícího

Pořadatel si vyhrazuje právo do Soutěže nezařadit Soutěžícího, jehož komentář bude obsahovat hrubě urážlivé vyjádření nebo bude obsah jeho komentáře v rozporu s dobrými mravy.

6. Účast v Soutěži a souhlas se zpracováním osobních údajů

6.1 Provozovatelem a osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů Účastníků v rámci Soutěže je Organizátor.

6.2 Účastník Soutěže zapojením se do Soutěže uděluje svůj souhlas s Podmínkami Soutěže a zároveň uděluje Organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním svých Osobních údajů. Účelem tohoto zpracování je zajištění organizace a vyhodnocení Soutěže v souladu s Podmínkami (např. předání výhry výherci Soutěže, zveřejnění jména, příjmení, města výherce Soutěže ve sdělovacích prostředcích, na výše uvedené internetové a facebookové stránce Organizátora).

6.3 Osobní údaje výherců Soutěže budou v nezbytném rozsahu uchovávány i po skončení Soutěže pro účely právní ochrany Organizátora (např. vymáhání právních nároků, obrana v případě uplatňování nároků u Organizátora apod.). Bez udělení souhlasu podle tohoto bodu Podmínek není možná účast v Soutěži.

6.4 Udělení souhlasu Účastníka na zpracování jeho osobních údajů podle bodu 6.2. a 6.3. Podmínek je dobrovolné a není podmínkou poskytování jiných služeb Organizátora (např. prodej zboží).

6.5 Kterýkoliv z udělených souhlasů podle bodu 6.2. a 6.3. Podmínek je možné kdykoliv písemně odvolat prostřednictvím písemného oznámení adresovaného na adresu sídla Organizátora Soutěže nebo na e-mailovou adresu odpovědné osoby Organizátora: info@medvidkovehracky.cz. V případě, že Účastník odvolá svůj souhlas podle bodu 6.2. Podmínek udělený za účelem organizace Soutěže, jeho účast v Soutěži není dále možná. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které vycházelo ze souhlasu před jeho odvoláním.

6.6 Účastník souhlasí s tím, aby po skončení platnosti jeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jakož i po zániku účelu, pro který byly osobní údaje zpracovávány, byly tyto bez nutnosti dalšího oznámení ze strany Organizátora z důvodu hospodárnosti bezodkladně zlikvidovány, pokud povinnost jejich dalšího uchovávání nevyplývá ze zvláštních právních předpisů.

6.7 Osobní údaje zpracovávané v rámci Soutěže mohou být poskytnuty pouze provozovateli sociální sítě Facebook a Instagram pro účely jejich zveřejnění, a to v nezbytném rozsahu: jméno, příjmení a město výherce Soutěže.

6.8 Na základě žádosti Účastníka jako dotčené osoby a za předpokladu dodržení požadavků stanovených Nařízením, Organizátor informuje tuto osobu, zda zpracovává její osobní údaje, a pokud ano, tak které její osobní údaje jsou zpracovávány. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených Nařízením má dotčená osoba (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracovávání osobních údajů zpracovávaných pro účely přímého marketingu, (v) právo na vymazání osobních údajů, zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly nebo pokud dotčená osoba odvolala svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání, případně pokud se osobní údaje zpracovávaly nezákonně a (vi) právo na přenositelnost údajů. Pro tyto účely může dotyčná osoba kdykoliv kontaktovat Organizátora na adrese sídla společnosti Katkyn, s.r.o., nebo na e-mailové adrese odpovědné osoby Organizátora: info@medvidkovehracky.cz nebo na telefonním čísle: +421 944 627 725. Organizátor vyřeší žádost dotyčné osoby bez zbytečného odkladu a v každém případě ve lhůtách stanovených v obecně závazných právních předpisech.

6.9 Dotčené osoby mají právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 nebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk zejména v případě podezření z porušení ochrany osobních údajů.

Záverečná ustanovení

Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli souhlas se zněním těchto Pravidel.

Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Soutěžící není oprávněn požadovat od Pořadatele namísto Výhry jakékoliv alternativní plnění. Zároveň Soutěžící není povinen Výhru přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru jinou výhrou srovnatelného typu a hodnoty a změnit podmínky předání Výhry.

Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která Soutěžícímu vznikla v důsledku účasti na Soutěži nebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zařízení a sítí nezbytných pro průběh Soutěže a účast v ní.

Pravidla soutěže budou k dispozici na webové adrese https://www.medvidkovehracky.cz/.

V Bratislavě, 01. 01. 2020.