Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků – všeobecné informace

Internetový obchod Medvidkovehracky.cz vám děkuje za projevenou důvěru a zavazuje se, že přijme veškerá opatření a nezbytné kroky, aby bezpečně chránil vámi poskytnutá data, která musela být uvedena na realizaci vaší objednávky, resp. které jste internetovému obchodu poskytli pro marketingové účely.

Všeobecné informace o ochraně osobních údajů Vás informují zejména o tom, které osobní údaje o Vás zpracováváme, jakým způsobem a za jakým účelem. Ve všeobecných informacích o ochraně osobních údajů se také dozvíte, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, a možnosti, jakými si tato můžete uplatnit. Za součást všeobecných informací o ochraně osobních údajů se považuje i článek 9 všeobecných obchodních podmínek.

Osobní údaje, které poskytujete při návštěvě webové stránky www.medivkovehracky.cz jsou zpracovávány společností Katkyn, s.r.o., se sídlem Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto , IČO: 54 684 790, DIČ: SK2121813067, zapsána v OR Okresního soudu BA I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 163551/B , (dále jen „Společnost“ nebo „Provozovatel“ nebo jen jako „my“).

V případě, že máte otázky, podněty nebo žádosti týkající se Vašich osobních údajů, nebo v případě, že byste v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů chtěli podat stížnost, tyto můžete adresovat na některý z níže uvedených kontaktů.

kontaktní údaje:

e-mail: info@medvidkovehracky.cz
Mobil: +421 944 627 725

Společnost Katkyn, s. r. o., může v souvislosti se svou činností poskytnout Vaše osobní údaje externím dopravcům, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží, externí účetní kanceláři za účelem plnění povinností Společnosti podle všeobecně závazných právních předpisů, a také externím subjektům, díky kterým můžeme zpracovat platby provedené za zakoupené zboží. Do styku s Vašimi osobními údaji se také dostávají naši externí programátoři, kteří pracují na funkčnosti a vzhledu naší internetové stránky, spolupracující reklamní agentura, která zajišťuje, abyste byli informováni o všech novinkách týkajících se našeho obchodu, jakož i společnost, která zajišťuje správný chod a servis našich serverů. Do styku s Vašimi osobními údaji mohou také přijít různé státní orgány při plnění našich povinností, chránění našich, resp. i Vašich práv a oprávněných zájmů. Provozovatel internetového obchodu www.medvidkovehracky.cz, osobní údaje klientů/zákazníků zpracovává v informačních systémech, jejichž bezpečnost a správnost je pro Společnost prioritou. Informace o zákaznících jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky.

K vašim osobním údajům přistupujeme citlivě a profesionálně, nakolik vaše soukromí považujeme za důvěrné a nedotknutelné.

 • Za žádných okolností přijatá data neposkytujeme třetím stranám. Jejich uložení je realizováno v zabezpečené databázi s autorizovaným přístupem.
 • Pracovníci, kteří přijdou do styku s vašimi osobními údaji byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi a ohledně Vámi poskytnutých osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.
 • Při nákupu na www.medvidkovehracky.cz není nutná registrace, svoje údaje můžete zadat při objednávce jednorázově.
 • V souvislosti s Vaší objednávkou od Vás získáváme pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování vaší objednávky (seznam požadovaných údajů naleznete níže).
 • Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu poskytnuté za účelem vyřízení objednávky nepoužíváme pro marketingové účely, kontaktujeme vás výhradně jen ve spojitosti s vyřízením a doručením objednávky, případně reklamace pokud jste ji uplatnili. Na Vaši e-mailovou adresu mohou být také zaslány informace o přijetí objednávky, statusy jejího zpracování a expedice.
 • Bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu Vám nebudeme zasílat vybrané e-maily týkající propagace naší Společnosti, informace o aktuálních nabídkách produktů v našem obchodě, jakož ani jiné reklamní e-maily (newsletter).

Bezpečná platba online

 • Při platbě kartou online pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečených stránkách platební brány.
 • Nepřicházíme do styku s vašimi citlivými platebními údaji, prostřednictvím e-mailu nebo SMS se dozvíme jen, zda vaše transakce byla úspěšná nebo neúspěšná.

Ochrana osobních údajů zákazníků – podrobné informace

9.1 Zpracování na základě plnění smlouvy

V případě, že jste se rozhodli zakoupit zboží na e-shopu Společnosti a jste fyzickou osobou, zpracováváme o Vás osobní údaje v rozsahu:

 • jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, případně i jiná adresa, pokud si své zboží zákazník přeje doručit na jinou adresu než je adresa jeho trvalého pobytu, číslo telefonu, e-mailová adresa a informace o zakoupeném zboží.

V případě, že zboží nakupujete jako společnost, zpracováváme údaje o kontaktní osobě na tuto společnost v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo a e-mailová adresa.

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty a doručení zboží.

Poskytnutí osobních údajů Společnosti je dobrovolné a slouží pro účely splnění povinností Společnosti, vyplývající z kupní smlouvy a další komunikace ohledně objednávky. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů bychom nemohli řádně plnit smlouvu, na základě čehož by nebylo možné ji s Vámi ani uzavřít.

Na základě výše uvedeného Vám tímto oznamuje, že ve smyslu ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“ nebo „Zákon o ochraně osobních údajů“) bude Společnost v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno Společností v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění zákonných povinností osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let.

9.2 Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i pro účely vedení věrnostních programů, realizování marketingových aktivit, informování o akcích, novinkách a slevách, ale jen s Vaším předchozím souhlasem v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) Zákona o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel můžete projevit zaškrtnutím políčka při objednání si zboží prostřednictvím internetového obchodu www.medvidkovehracky.cz nebo jiným vhodným aktivním způsobem adresovaným Společnosti.

V případě zaškrtnutí příslušného políčka před odesláním objednávky, a tedy vyjádřením Vašeho souhlasu ve smyslu ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochraně osobních údajů, souhlasíte, abychom zpracovávali a uchovávaly Vaše osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení a e-mailová adresa,

které jsou potřebné při naší činnosti týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, a abychom Vaše osobní údaje mohli zpracovávat ve svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích.

V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů podle výše uvedeného, a tedy za účelem registrování se ve věrnostním programu Společnosti, nebo za účelem realizování marketingových aktivit, tyto údaje uchováme po dobu 3 let, resp. na kratší dobu v případě uplatnění některého z Vašich práv uvedených v odst. 9.3 nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu.

V případě, že uplatníte jedno z Vašich práv uvedených níže, nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Společnosti, Vaše osobní údaje budou neprodleně a nenávratně zlikvidovány technickým způsobem, resp. skartací nebo spálením.

9.2.1 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.2.2 V případě uskutečnění soutěže ve smyslu čl. 15 našich Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na webové stránce www.medvidkovehracky.cz, můžeme od Vás požadovat udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem Vaší účasti ve vyhlášené soutěži.

V případě, že nám udělíte výše uvedený souhlas, na základě tohoto o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu (příp. jiná uvedená adresa Vašeho bydliště), e-mailová adresa, tel. číslo, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy, a to za účelem výběru výherce na základě náhodného nebo přímého výběru (způsob výběru výherce bude upraven v podmínkách vyhlášené soutěže), kontaktování a předání výhry výherci.

Výše uvedené osobní údaje jsou námi zpracovávány pouze po dobu trvání soutěže a po jejím skončení jsou nenávratně likvidovány.  

9.2.3 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím webové stránky www.medvidkovehracky.cz, případně písemně, elektronicky nebo osobně přímo u nás.

9.3 Používání souborů cookies

Při návštěvě naší webové stránky se do Vašeho zařízení (počítače, tabletu, smartphonu...) ukládají malé soubory „cookies”, které jsou následně z naší strany čteny. Námi využívané cookies slouží ke zlepšení Vašeho zážitku při prohlížení naší stránky od okamžiku Vaší návštěvy až po její ukončení. Po zavření naší stránky se některé z uvedených cookies vymažou a některé ve Vašem zařízení zůstanou a aktivují se vždy když naše stránky navštívíte po dobu 7 dní.

Cookies, které používáme nám pomáhají:

 • identifikovat Vás při Vaší příští návštěvě, abychom pro Vás mohli zobrazovat webovou stránku vyhovující Vašemu přístroji, abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat při každé návštěvě naší stránky,
 • abychom mohli zjistit, opravit a/nebo odstranit nefunkční součásti naší webové stránky,
 • abychom mohli sledovat návštěvnost našeho webu, prohlížení jednotlivých produktů, případně abychom mohli zjišťovat účinnost našich reklam, jejichž prostřednictvím jste se na naši stránku dostali; uvedené sledování provádíme prostřednictvím služby Google Analytics, která je provozována obchodní společností Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Výše uvedené soubory cookies jsou nezbytné pro řádné fungování naší webové stránky, případně pro naše informace o účinnosti reklam. V souvislosti s uvedenými soubory cookies o Vás nezpracováváme žádné osobní údaje. Vypnutí uvedených cookies ve vašem internetovém prohlížeči může způsobit nesprávné fungování a zobrazování naší webové stránky.

Do Vašeho zařízení ukládáme také soubory cookies, které nám umožňují sbírat informace o Vašich předešlých nákupech, případě prohlížených produktech, na základě čehož Vám můžeme nabídnout zboží, o kterém předpokládáme, že byste o něj mohli mít zájem. Údaje o Vašich nákupech a prohlížených produktech jsou anonymizovány a k nám se nedostávají ve spojení s Vaší osobou. Tyto soubory cookies jsou zpracovávány po dobu 7 dní.

Naše webová stránka využívá také soubory cookies, které zajišťují možnost Vašeho přihlášení přes sociální sítě Facebook, případně Google, a další funkce zajišťované těmito sociálními sítěmi. Výše uvedeným sociálním sítím však námi získané osobní údaje neposkytujeme ani žádným způsobem nezpřístupňujeme, Vaše přihlášení přes sociální sítě je dobrovolné a ochrana osobních údajů se řídí pravidly společností provozujících tyto sítě.

Za ukládání souborů cookies na internetových stránkách třetích osob, nebo využití cookies uložených na koncovém zařízení uživatele třetími osobami odpovědnost neneseme.

Svůj souhlas s používáním cookies můžete kdykoliv odvolat nebo znovu udělit prostřednictvím sekce na naší webové stránce s názvem „Nastavení souborů cookies“.

Změnou nastavení internetového prohlížeče nebo zákazem používání souborů cookies Váš souhlas s používáním souborů cookies zaniká.

Pokud neudělíte souhlas k používání cookies, tyto z naší strany nebudou používány. Neudělení tohoto souhlasu však může zhoršit Váš zážitek při prohlížení naší webové stránky, případně při doporučení relevantních produktů.

Ve vašem prohlížeči můžete nastavit, aby tento odmítal ukládání cookies, nebo jen povolit ukládání cookies, kterým důvěřuje, či akceptování cookies pouze z právě navštěvovaných stránek. Ve vašem prohlížeči můžete stejně vymazat všechny nebo jen některé cookies, které jsou již ve vašem zařízení uloženy. Berte prosím na vědomí, že vymazáním cookies některé funkce a části naší webstránky nemusí fungovat správně.

9.4 Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám poskytli Vaše osobní údaje, jste oprávněni si u nás mimo jiné uplatnit zejména tato práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům dotčené osoby zpracovávaným Společností, a tedy právo od Společnosti získat potvrzení o tom, zda Společnost osobní údaje o dotyčné osobě zpracovává nebo ne.

V případě, že osobní údaje dotčené osoby jsou Společností zpracovávány, tato dotyčné osobě vystaví na základě žádosti kopii těchto osobních údajů dotčené osoby. Spolu s výše uvedeným budou dotčené osobě poskytnuty informace zejména o účelu tohoto zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, identifikaci příjemce nebo kategorii příjemců, kterým byly osobní údaje poskytnuty, době uchovávání osobních údajů, informace o zdroji z něhož byly tyto získány a informace o existenci automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Vystavení první kopie podle předchozí věty je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, bude Společnost účtovat poplatek odpovídající správním nákladům, které jí v souvislosti s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.

 • Právo na opravu osobních údajů, a tedy právo, aby Společnost opravila osobní údaje osoby, která o to požádá, případně aby tyto osobní údaje doplnila. Toto právo může dotyčná osoba realizovat i prostřednictvím webové stránky e-shopu www.medvidkovehracky.cz, a to v zákaznické sekci ihned po přihlášení.
 • Právo požádat o výmaz osobních údajů, které jsou Společností zpracovávány, a to zejména v případě, že
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly;
  2. dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí,
  3. dotčená osoba má námitky proti zpracovávání osobních údajů podle ods. 6,
  4. osobní údaje byly zpracovány nezákonně,
  5. je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle Zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
  6. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 16 let.

Dotčená osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je jejich zpracování nezbytné:

 1. na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
 2. na splnění povinnosti podle Zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Společnosti,
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, nebo
 5. na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Společnost provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotčené osoby je opodstatněná.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů a to zejména v případech, pokud:
  1. dotčená osoba napadne správnost osobních údajů námitkou podle odst. 9.4 uvedeného, a to během období umožňujícího Společnosti ověřit správnost osobních údajů;
  2. zpracování je protizákonné a dotyčná osoba žádá namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
  3. Společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je dotčená osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
  4. dotčená osoba zpochybnila zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného nároku Společnosti, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Společnosti převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

Pokud dotčená osoba žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů, Společnost nebude bez souhlasu dotčené osoby s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace kromě uchovávání nebo jejich využití pro uplatnění právních nároků.

V případě, že omezení zpracování osobních údajů má být zrušeno, Společnost o této skutečnosti předem informuje dotčenou osobu.

 

 • Právo na přenositelnost údajů, což znamená získání osobních údajů, které dotyčná osoba poskytla Společnosti, přičemž má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.

 • Právo odvolat svůj souhlas.  V souvislosti s udělením Vašeho souhlasu na zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje o Vás zpracovávány na základě uděleného souhlasu.

Svůj souhlas můžete odvolat kontaktováním Společnosti se svým požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem, případně kontaktováním odpovědné osoby, jestliže tato byla určena. (Kontaktní údaje na odpovědnou osobu, pokud byla určena, najdete na webové stránce Společnosti, v oddělení „Ochrana osobních údajů“).

Zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu není jeho odvoláním dotčena v rozsahu zpracovávání před odvoláním tohoto souhlasu.

 • Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v oblasti ochrany osobních údajů.

9.5 Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Na základě bezplatného písemného podání máte také právo u Společnosti namítat zpracování osobních údajů, pokud Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě zákona (tj. bez souhlasu), a takové zpracovávání považujete za omezující ve Vašich právech nebo zasahující do Vašich práv.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete namítat zpracovávání Vašich osobních údajů na základě:

  1. právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu Společnosti,
  2. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  3. zpracování na účely vědeckého či historického výzkumu nebo na statistické účely.

Pokud namítáte zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu podle bodu b) tohoto odstavce, Vaše osobní údaje Společnost nemůže dále zpracovávat.

Společnost doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Společnost nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku.

U Společnosti máte také právo kdykoliv namítat rozhodnutí Společnosti, které má právní účinky dotýkající se Vaší osoby, nebo Vás významně ovlivňuje, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo žádat Společnost o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž Společnost je povinna takové žádosti vyhovět, a to neautomatizovaným způsobem, to zmanemá, že rozhodnutí ověří pověřená osoba osobně. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud je automatizované rozhodnutí třeba za účelem uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi Společností a dotyčnou osobou, pokud je toto rozhodnutí provedeno na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, a kde jsou stanovena i vhodná opatření zaručující ochranu práv a oprávněných zájmů dotčené osoby, nebo pokud jste na automatizované rozhodnutí udělili výslovný souhlas.

9.6 V případě, že si uplatníte některá z práv uvedených v odst. 9.4 nebo 9.5, Společnost Vám poskytne informace o opatřeních, která byla přijata na základě Vámi uplatněných práv. Společnost Vám podle předchozí věty poskytne informace nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení informace o uplatnění práva. V případě, že Vám Společnost nemůže zajistit poskytnutí informací v uvedené lhůtě, budete informováni o prodloužení lhůty, a to maximálně o dva měsíce (i opakovaně) spolu s odůvodněním.

Poskytnutí informací při uplatnění si práva podle výše uvedeného je bezplatné. V případě, že je uplatněné právo zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, Společnost může od dotčené osoby požadovat přiměřený poplatek, resp. odmítnout jednat v souvislosti s uplatněným právem.

9.7 Společnost prohlašuje, že v souladu s ust. § 7 Zákona o ochraně osobních údajů bude osobní údaje získávat výhradně pro účely uvedené v bodě 9.1 a 9.2 těchto podmínek a budou se zpracovávat pouze způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly získány.

9.8 Společnost prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 Zákona o ochraně osobních údajů bude osobní údaje zpracovávat pouze zákonným způsobem, v souladu s dobrými mravy tak, aby nedošlo k porušení základních práv dotčené osoby, a bude jednat způsobem, který neodporuje Zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.9 Zpracování Vašich osobních údajů mimo Společnosti.

Po poskytnutí Vašich osobních údajů Společnosti mohou být tyto následně zpracovávány společnostmi:

Allit, s.r.o.

Sídlo: Námestie sv. Františka 18B, Bratislava 841 04

IČO: 36 723 134 zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 44009/B

TNT Express Worldwide spol. s r. o.

Sídlo: Pri starom letisku 14, Bratislava 36 830 06

IČO: 31 351 603 zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 5165/B

Slovenská pošta, a. s.

Sidlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36631124 zapsaná v OR SR Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sa, vložka č. 803/S

esoul s.r.o.

Sídlo: Brokoffova 4211/37A058 01 Poprad

IČO: 51 717 131 zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 128612/B

Heureka Shopping s. r. o

Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika,

IČO: 023 87 727, spisová značka C 218977, vedená na Městském soudu v Praze