Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení
 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
 4. Práva a povinnosti kupujícího
 5. Dodací a platební podmínky
 6. Kupní cena
 7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
 8. Reklamační řád
 9. Osobní údaje a jejich ochrana
 10. Odstoupení od kupní smlouvy
 11. Platforma řešení sporů online
 12. Recenze u výrobků
 13. Dárkové poukazy (certifikáty)
 14. Bazar
 15. Výhry a soutěže
 16. Závěrečná ustanovení
 17. Používání materiálů ze stránky
 18. Odpovědnost

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “Obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Katkyn, s.r.o., se sídlem Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto , IČO: 54 684 790, DIČ: SK2121813067, zapsána v OR Okresního soudu BA I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 163551/B, provoz Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava (dále jen "prodávající") a kupujícím – spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.medvidkovehracky.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Orgán dozoru

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

1.2 Kupujícím se ve smyslu této části Obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3 Spotřebitelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Právnických osob se týkají zvláštní práva a podmínky.

1.4 Kupující jako spotřebitel při zadávání objednávky uvede své jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailový kontakt.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá zboží prezentované na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.7 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem. Pokud je smluvní stranou spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( "Občanský zákoník"), řídí se smluvní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem, zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ( "Zákon o ochraně spotřebitele") a zákonem č. 102/2014 Z. z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů. ("Zákon o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách"). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, zákonem č. 513/1991 Zb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů ( "Obchodní zákoník").

Obchodní podmínky respektují platné novelizované zákony Slovenské republiky, a to:

Zákon č. 108/2000 Z. z., o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji

Zákon č. 22/2004 Z. z., o Elektronickém obchodě

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně 21% DPH. Osobám, které jsou registrovány pro daň z přidané hodnoty a mají platné DIČ, dodáváme zboží bez DPH. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 2 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést číslo objednávky, jméno, telefonní číslo, e-mail a kód objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.5 Podle novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami dané akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

2.7 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Dále kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že objednávka je spojena s povinností platby. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a kupující nemá námitky proti jejich použití.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:

 1. dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu,
 2. připravit zboží pro přepravu způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem obstará prodávající věc pro přepravu,
 3. zajistit, aby dodané zboží bylo doručeno nepoškozené a splňovalo platné právní předpisy, tj. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v úředním jazyce, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží a není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený bankovní účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4 Společnost Katkyn, s.r.o., si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží ve své provozovně, a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím zaplacena předem kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen:

 1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
 4. potvrdit v dodacím listu (nebo u přepravce přepravní list) na převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Zboží je prodáváno podle vyobrazených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od přijetí objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje. Zboží však obvykle expedujeme ihned nebo do 2 pracovních dnů. Dodání zboží se uskutečňuje prostřednictvím kurýrní společnosti během pracovních dnů. O přesném dni expedice a dodání zboží vás budeme informovat e-mailem.

5.3 Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši minimálně 120 Kč a maximálně v hodnotě skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.4 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5 Váha, rozměry, barva, vzor a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 10 % z uvedené hodnoty.

5.6 Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu při osobním odběru, případně předáním třetím subjektům zajišťujícím přepravu.

5.7 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 10.2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.8 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím, je kupující povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.9 Při doručení zásilky přepravní společností v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřebírat, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti, či s pracovníkem u přepážky dané pošty na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky přepravní společnosti. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad – faktura. Nejbližší pobočku přepravní společnosti najdete zde: www.geis.cz. O nahlášeni a sepsání zápisu o škodě na libovolné pobočce přepravce nás můžete informovat e-mailem na info@medvidkovehacky.cz.

5.10 Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností zákazníka dokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu podle bodu 5.8 objevit. Nároky z později zjištěných vad takto poškozeného zboží si budete moci uplatnit pouze pokud zákazník prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

5.11 Zákazník je povinen při převzetí výrobku zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

5.12 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.3 Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodu 10.8 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.13 Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu spolu se zbožím v jednom balení. Faktura zároveň slouží jako záruční list, proto je nutné si ji uschovat pro další použití.

5.14 Způsoby plateb:

 • platební kartou přes internet,
 • platba na dobírku,
 • platba převodem na účet.

5.15 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na vámi zadanou e-mailovou adresu pošleme pokyny k úhradě platby. Pokud vám nebude doručen e-mail s číslem účtu do 30 minut od vytvoření objednávky, prosím, zkontrolujte si svoji spamovou složku (složka nepřijaté pošty) nebo nás kontaktujte na telefonním čísle uvedeném na naší internetové stránce, případně e-mailem na info@medvidkovehracky.cz. Po připsání platby na náš účet obdržíte e-mailem informaci o zaslání zboží, případně jiné změny. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení a připsání platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do 30 dnů po potvrzení objednávky, v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou. Při osobním odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

5.16 Platba platební kartou přes internet. Objednávka se při platbě kartou přes internet uhradí prostřednictvím platební brány GoPay po dokončení transakce. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na stejný e-mail informaci o zaslání zboží, případně jiné změny. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy ten samý den.

5.17 Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní společností, popřípadě podáním nesprávné adresy kupujícího.

5.18 Nedoručené zásilky – nepřevzaté kupujícím se považují za porušení obchodních podmínek.

5.19 Pokud kupující požádá o opětovné odeslání zásilky, kterou nepřevzal, bude k celkové ceně zásilky účtováno další poštovné ve výši platných poštovních poplatků uvedených v obchodních podmínkách.

5.20 Opětovné odeslání nepřevzaté zásilky bude provedeno na základě úhrady předem (bankovní převod), k čemuž bude kupujícímu zaslána e-mailem v PDF nová faktura se splatností 5 dnů.

5.21 Pokud kupující v požadovaném termínu – splatnosti neuskuteční úhradu faktury, objednávka bude v systému stornována. Kupující bude o stornu objednávky informován e-mailem.

5.22 Další objednávky kupujícího prostřednictvím elektronického systému obchodu je možné realizovat jen platbou předem nebo po vzájemné dohodě s provozovatelem.

6. Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena"), formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího; dobírkou v místě dodání zboží kurýrem; nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy.

6.5 Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.6 Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu je znám způsob uvedení zboží do provozu, protože to plyne z povahy věci.

6.7 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

6.8 Akce, slevové a dárkové kupony a dárky zdarma k objednávkám nejsou navzájem kombinovatelné.

6.9 V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované zboží a zboží, při kterém došlo k odstoupení od smlouvy bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací s peněžním plněním, prodejce vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jak byla uhrazena kupujícím. Hodnota vrácených dárkových certifikátů kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových certifikátů zaplacená kupujícím při koupi zboží. Pokud by vrácení dárkových certifikátů z objektivních důvodů nebylo možné, zejména proto, že prodávající nemá k dispozici dárkové certifikáty v potřebné výši, prodávající poskytne kupujícímu peněžní náhradu.

6.10 Prodávající si vyhrazuje právo zrušení návrhu objednávky a kupní smlouvy a kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku technické chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

V případě, že se v internetovém obchodě na www.medvidkovehracky.cz objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se u zboží objeví cena "0 Kč" nebo "1 Kč", prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou.

6.11 Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

7.3 Zobrazování rekvizit na stránkách internetového obchodu (míčky, panenky, autíčka, balónky, kytičky, medvídci, plyšové hračky apod.) umístěné a nafocené společně s produktem nejsou dodávány – prodávány spolu s produktem, pokud tato skutečnost není přesně specifikována v názvu produktu (např. T-ball + peněženka, kočárek s panenkou, Akce: Nemo bazén s míčky apod.). Kupující si nemůže nárokovat jejich dodání společně se zakoupeným zbožím.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

8.2 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád zveřejněný na internetových stránkách prodejce www.medvidkovehracky.cz. Kupující odesláním závazné objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl, seznámil se s ním a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

8.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.5 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zásilky, zkontrolovat kompletnost, úplnost a stav zboží neprodleně a nejpozději do 24 hodin od převzetí oznámit prodávajícímu zjištěné nesrovnalosti prostřednictvím reklamačního formuláře uvedeného na naší internetové stránce. Pokud tak neučiní do 24 hodin, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. Relevantním důkazem škody se tímto rozumí "zápis o škodě" od kurýrní společnosti, v opačném případě nebude reklamace z důvodu nekompletnosti nebo poškození zboží uznána.

8.7 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení. 30 - denní lhůta na vyřízení reklamace začne běžet až ode dna obdržení všech potřebných podkladů k posouzení a vyřízení reklamace.

8.8 Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že až po dohodě s prodávajícím doručí zboží na adresu Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží, spolu s fotodokumentací o rozsahu škody, případně krátkým videem. Zákazník má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
 2. prodávající posoudí oprávněnost reklamace nedostatku na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka e-mailem o způsobu vyřízení reklamace,
 3. v případě oprávněné reklamace prodávající doručí kupujícímu nový nepoškozený díl výrobku (nový výrobek) přepravní společností,
 4. v případě potřeby se prodávající dohodne s kupujícím na doručení reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu,
 5. kupující nikdy neposílá reklamované zboží prodávajícímu bez předchozího vyzvání.

Prodávající doporučuje kupujícímu v případě zasílání zboží zásilku se zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku nebo na jinou adresu než je uvedena v bodě 8.8 prodávající nepřebere.

Zboží na reklamaci je třeba zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, který odpovídá nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označit zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží není nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na společnost Katkyn, s.r.o., na telefonní číslo +421 944 627 725, případně e-mailem na info@medvidkovehracky.cz.

8.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

8.10 V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

8.11 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

8.12 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které pro něj vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.13 Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol (dodací list). Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady, nese kupující bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.14 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Na dárky ke zboží se reklamační podmínky nevztahují.

8.15 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.16 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

 1. nepředložením záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží do 24 hodin,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
 6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 8. obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v EU,
 9. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 10. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 11. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 12. zásahem do zboží neoprávněnou osobou,
 13. u výrobků, které na své fungování využívají akumulátor resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, jelikož se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost.

8.17 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

8.18 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy, a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
 • přiměřeným snížením kupní ceny,
 • náhradním dodáním zboží,
 • odstoupením od smlouvy.

8.19 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. předáním nového náhradního dílu,
 3. výměnou zboží,
 4. vrácením kupní ceny zboží,
 5. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 6. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 7. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.20 Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

8.21 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.22 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.23 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.24 Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží pouze tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí se bude postupovat dále podle zákona.

8.25 Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.16 těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.26 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.13 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

 1. prodávající zajistí odstranění vady, nebo,
 2. prodávající vadné zboží vymění.

8.27 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.13 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

 1. výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo,
 2. v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.28 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

8.29 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.30 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.31 Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží, považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

8.32 Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.33 V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu. Postup reklamace

8.34 Formulář na oznámení reklamace je dostupný zde.

8.35 Upozornění v souvislosti s reklamací:

Pokud převzaté zařízení odevzdal zákazník bez původního obalu nebo náhradního balení, společnost Katkyn, s.r.o., nepřebírá odpovědnost za případné poškození zařízení během přepravy do servisního střediska.

8.36 V případě, že kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo když se kupující – spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je "Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce  https://www.mhsr.sk). Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí.

8.37 V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Pokud bude reklamace uznána jako neoprávněná, bude reklamované zboží posláno kupujícímu na náklady kupujícího.

8.38 Vrácení peněz jiným způsobem než převodem na bankovní účet je možné jen po předchozím vzájemném souhlasu obou stran. Vrácení peněz poštovní poukázkou není z technických důvodů možné, převod finančních prostředků se uskutečňuje jedině bankovním převodem.

8.39. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení).

8.40. Podat reklamaci je oprávněna pouze osoba, která je uvedena na faktuře a objednávce.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

https://www.medvidkovehracky.cz/sekce/ochrana-udaju/

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

10.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 Z .z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží") a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží . Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem, jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 1. výrobky objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo pokud se,
 3. zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

10.4 Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího a to Katkyn s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde (kliknutím sem se vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy).

10.5 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované, a to zejména přesnou specifikaci zboží (kód a název zboží), datum objednání, číslo objednávky a číslo faktury, jméno a příjmení kupujícího, adresu kupujícího, podpis kupujícího, číslo účtu, název banky a datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu nepoškozené, nepoužité zboží spolu s příslušenstvím včetně dárků, dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu zabalené tak jak ho obdržel, a to zasláním na adresu: Katkyn, s.r.o., Areál Istrochem, Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. Pokud kupující odstoupením od smlouvy zasílá prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. (dále také jako "zboží") na adresu podle předchozí věty prostřednictvím České Pošty, a. s., může tak učinit pouze prostřednictvím služby s názvem "Balík na adresu". Zboží zaslané kupujícím prostřednictvím služby s názvem "Balík na poštu" a zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme zboží pojistit.

Zboží je třeba zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu (pokud neměl originální obal), který odpovídá nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označit zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

10.6 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.7 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.8 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu, nebo se bude postupovat ve smyslu bodu 6.8 těchto všeobecných obchodních podmínek zasláním dárkového poukazu na adresu kupujícího. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

10.9 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu veškeré platby podle bodu 10.8 těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.5 těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.10 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2 těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použité a je poškozené nebo neúplné, nebo hodnota dotčeného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.11 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dárků, dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. v originálním obalu nesložené a nepoškozené, v takovém stavu v jakém zboží převzal.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

10.12 Při odstoupení od smlouvy kupující nese veškeré přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a na cenách, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby, ve výši od 60 Kč do 4000 Kč.

10.13 Při odstoupení od smlouvy kupující snáší i přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a na cenách, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby, ve výši od 60 Kč do 4000 Kč.

10.14 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.4 a 10.5 těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit veškeré prokazatelné platby podle bodu 10.8 těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.15 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 2. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit,
 3. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím – např. sety a jiné speciální akce a balení (v tomto případě kupující odstoupí od smlouvy celého setu nebo balení),
 4. prodej zboží, které bylo osobně převzato, kupujícím zkontrolováno a prohlédnuto u provozovatele e-shopu na odběrném místě.

10.16 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 2. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit,
 3. prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím – například. sety a jiné speciální akce a balení (v tomto případě kupující odstoupí od smlouvy celého setu nebo balení),
 4. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 5. prodej zboží, které bylo osobně převzato, kupujícím zkontrolováno a prohlédnuto u provozovatele e-shopu na odběrném místě.

11. Platforma řešení sporů online

Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako "online řešení sporů") na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující – spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro online řešení sporů, která je dostupná na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě online řešení sporů vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

12. Recenze u výrobků

Prodávající si vyhrazuje právo požádat o stažení nebo nezveřejnění recenze výrobků a služeb, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky, nebo jakýmkoli jiným způsobem zavádějí, poskytují neúplné informace, a tím poškozují jméno společnosti.

13. Dárkové poukazy (certifikáty)

13.1 Dárkové poukazy (certifikáty) vystavené prodávajícím je možné uplatnit na nákup zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, dárkový poukaz lze použít pouze na nákup zboží, nevztahuje se na služby, poštovní náklady a jiné poplatky.

13.2 Hodnota dárkového poukazu je uvedena na každém poukazu jako částka včetně DPH, přičemž poukaz funguje jako sleva z celkové částky objednaného zboží s DPH. Dárkový poukaz lze využít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu, nelze ho uplatnit po částech. Nedoplatek za nákup zboží je třeba uhradit finanční formou, přeplatek se nevrací.

13.3 Dárkový poukaz nelze vyměnit za hotovost. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy za nákup zboží, za které kupující zaplatil dárkovým poukazem, kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny ve formě dárkového poukazu (zasláním dárkového poukazu na adresu zadané kupujícím).

14. Bazar

14.1 Prodávající nabízí ve svém obchodě i uzavření kupní smlouvy na bazarové zboží. Bazarovým zbožím se rozumí zboží rozbalené, zboží s poškozeným obalem nebo vrácené použité zboží.

14.2 Záruční doba na bazarové zboží pro spotřebitele je v délce 24 měsíců od převzetí výrobku.

14.3 Bazarové zboží nelze při reklamaci vyměnit za nový kus.

14.4 Na reklamaci bazarového zboží se přiměřeně použijí ustanovení reklamačního řádu, pokud není v této části uvedeno jinak.

14.5 Bazarové zboží nelze reklamovat pro "vadu" resp. jiný důvod, pro který bylo toto zboží prodáno ve snížené ceně.

15.Výhry a soutěže

Obecná pravidla soutěže jsou:

15.1 Soutěž se uskuteční prostřednictvím internetu. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící"). V případě, že se jedná o osobu mladší 18 let, tato osoba potvrzuje, že se soutěže účastní s výslovným souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k organizátorovi soutěže a/nebo které se přímo podílejí na činnostech souvisejících s organizováním soutěže a ani jejich rodinní příslušníci tzn. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob (osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník).

15.2 Do slosování budou zařazeni všichni kupující, kteří si objednají zboží a za dané zboží uhradí platbu. K objednanému zboží bude nakupujícímu doručen e-mail s informací o zapojení do soutěže. Do slosování nebudou zařazeni nakupující, kteří provedou objednávku, ale objednané zboží nezaplatí, nepřevezmou, případně vrátí do 14 dnů. Organizátor vylosuje výherce soutěže na adrese sídla organizátora soutěže. Zároveň vylosuje 5 náhradníků v případě, že by se Organizátorovi nepodařilo s výherci zkontaktovat, nebo by výherce cenu odmítl.

15.3 Výherce bude organizátor soutěže kontaktovat telefonicky a následně i e-mailem a takto jim sdělí přesné místo a čas převzetí ceny. Potvrzení převzetí výhry bude akceptováno až po obdržení e-mailového potvrzení zaslaného výhercům nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení výhry organizátorem. V opačném případě zaniká nárok výherce na získání této výhry a organizátor bude kontaktovat náhradníky v pořadí, v jakém byly vylosováni, ti budou následně kontaktováni za stejných podmínek. Pokud se ani tak nepodaří kontaktovat výherce, takto nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže.

15.4 Organizátor neodpovídá za žádnou škodu nebo za jiné nároky účastníků soutěže v souvislosti s nesprávně poskytnutými resp. nepřesnými údaji účastníka, jakož i v souvislosti s neuplatněním nebo nepřevzetím výhry v místě a čase určeném organizátorem. Pokud organizátor zjistí, že mu účastník soutěže poskytl nepravdivé údaje nebo informace, je oprávněn na základě svého rozhodnutí takového účastníka vyloučit ze soutěže, resp. nepředat mu výhru. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, který

- jednal nebo měl v úmyslu jednat v rozporu s těmito soutěžními pravidly,

- pokusil se získat výhru podvodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy nebo,

- svým jednáním jakkoli, byť jen potenciálně poškozoval dobré jméno a pověst organizátora.

15.5 Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok, nárok na výhry nelze převést na jinou osobu a hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti. Účastníci soutěže berou na vědomí, že vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu § 845 zákona č. 40/1964 Zb., Občanský zákoník, vyloučeno. Příjmy ve formě cen a výher podléhají zdanění podle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

15.6 Organizátor si vyhrazuje právo měnit a doplňovat pravidla soutěže podle vlastního uvážení, zejména, ale ne výlučně, způsob, místo a termín slosování, počet náhradníků, soutěž přerušit, pozastavit, odložit, zrušit apod. Pravidla soutěže, jakož i jejich změnu organizátor zveřejní na www.medvidkovehracky.cz. Organizátor nehradí účastníkům soutěže jakékoli náklady spojené s jejich účastí v soutěži nebo s převzetím výhry.

15.7 Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání soutěže uložena v písemné podobě na adrese: Katkyn, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, Slovenská republika.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

16.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

16.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

16.4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

16.5 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

16.6 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 Z. z., o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z. z., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/20154 Z. z., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

17. Používání materiálů ze stránky

Katkyn, s.r.o., má všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu – částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů (popisů), obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení od Katkyn, s.r.o., zakázáno.

Přílohy obchodních podmínek

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy (dopisní forma)

Příloha č. 2 – Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Přejeme vám příjemné nakupování v našem e-shopu!

Hračkářství Bratislava a internetový obchod Medvidkovehracky.cz

* Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 6. 2016 a ruší předchozí znění OP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

18. Odpovědnost

Společnost Katkyn, s.r.o., upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Katkyn, s.r.o., může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Katkyn, s.r.o., nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Katkyn, s.r.o.., neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.