Formality, kterým se při narození miminka nevyhnete

6 min.
05. zář'17

V našich blozích vám přinášíme řadu užitečných informací o těhotenství a mateřství. Kromě nich je však třeba vědět, že před porodem a nástupem na mateřskou dovolenou musíte myslet i na neoblíbené „papírování“. Návštěva úřadů se vám nevyhne ani po narození miminka. Co všechno je třeba vyřídit ještě před narozením děťátka, co po porodu a jaké jsou vaše povinnosti? 

Povinnosti úřady těhotenství

Povinnosti během těhotenství

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství

Přibližně 6 – 8 týdnů před porodem vám gynekolog vystaví formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, kterou odnesete zaměstnavateli. Podmínkou nároku je řádné placení nemocenského pojištění po dobu 270 dnů za uplynulé dva roky u ženy zaměstnané a 180 dnů za poslední rok u OSVČ. V současnosti má žena nárok na mateřskou dovolenou v rozsahu 28 týdnů při narození jednoho dítěte. Při narození dvou a více dětí je to 37 týdnů. Peněžitou pomoc v mateřství pobíráte do konce mateřské dovolené.

Výběr pediatra

Dětského lékaře potřebujete vybrat již před porodem. Tzv. spádový lékař vás nesmí odmítnout. V porodnici budou žádat jeho jméno, adresu a telefonní číslo. Porodnice obvykle doporučují kontaktovat pediatra do 48 hodin po propuštění. Zda půjdete vy s děťátkem za lékařem, anebo přijde on či dětská sestra za vámi domů, záleží na vzájemné dohodě. Také si poznamenejte, kdy má váš pediatr poradnu pro miminka, abyste se vyhnuli nemocným dětem v čekárně. 

Výběr pediatra

Prohlášení o jménu dítěte

Do formuláře, který dostanete přímo u gynekologa, vyplníte jméno pro miminko. Formulář musí podepsat oba rodiče. Stihnout to musíte dříve, než se všechny doklady předají na matriku pro vystavení rodného listu a přidělení rodného čísla dítěte. Nebude-li mít dítě v rodném listě uvedeného otce, postačí, podepíše-li toto prohlášení o jméně dítěte matka dítěte.

Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti 

Souhlasné prohlášení o otcovství se týká jen párů, kteří nejsou v manželském svazku. Tento doklad vystaví nastávajícím rodičům jakákoliv matrika (nikoliv nutně matrika podle trvalého bydliště). Rodiče dítěte se mohou dostavit na matriku ještě před narozením nebo i po narození dítěte. Sepsání prohlášení o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Povinnosti po porodu

Formuláře z porodnice

Při odchodu z porodnice dostanete propouštěcí zprávu o novorozenci, ve které jsou kompletní informace o průběhu porodu, poporodní adaptaci, podaných lécích a všech vyšetřeních týkajících se  miminka. Propouštěcí zprávu předejte obvodnímu dětskému lékaři hned při první návštěvě. Propouštěcí zprávu o rodičce posílá porodnice obvodnímu gynekologovi. K němu by maminka měla jít na prohlídku po šestinedělí.

Formality v těhotenství

Rodný list dítěte

Každé miminko musí mít do 30 dnů od narození vystavený rodný list. Žádost se podává do 3 pracovních dnů po porodu. Ve věci vystavení rodného listu je oprávněno podat žádost zdravotnické zařízení, kde došlo k porodu. Není-li tak učiněno, je povinen podat žádost rodič dítěte. Některé matriky vyžadují od rodičů i hlášení o narození dítěte, které vystavuje porodnice.

K vystavení rodného listu na matrice je potřeba souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které podepíší a odevzdají v porodnici nebo je doloží přímo matrice. Pokud byli oddáni, přikládají také oddací list, u svobodných matek je potřeba doložit rodný list matky. Potřebovat budete i občanské průkazy a u nesezdaných rodičů prohlášení o určení otcovství. Rodný list je krátce po příchodu matky z porodnice doručen přímo domů, anebo si ho rodiče vyzvedávají na matrice dané městské části či města, pod kterou spadá daná porodnice.

Trvalý pobyt dítěte

Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu jeho matky v době jeho narození. Po narození dítěte vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. V případě, že by rodiče chtěli, aby dítě bylo hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady k ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Porod

Přihlášení do zdravotní pojišťovny

Novorozence přihlaste do zdravotní pojišťovny do 8 dnů od jeho narození, a to výhradně u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Během této doby bude miminko pojištěno v téže nemocnici jako matka a zdravotní péči, kterou mu poskytnou, je hrazena z jejího pojištění. Každá pojišťovna má trochu jiný postup, proto je vhodné se předem u své pojišťovny informovat. Často oznámí narození dítěte porodnice a pojišťovna pak následně matce zašle příslušné formuláře.

Rodičovský příspěvek

Přichází na řadu po mateřské dovolené. Ideální je, začít ho řešit zhruba ve čtyřech měsících dítěte. Kdo nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemá, žádá o rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Nejprve zamiřte na okresní správu sociálního zabezpečení, příslušnou podle sídla zaměstnavatele a nechte si potvrdit, že pobíráte peněžitou pomoc v mateřství.

Jestli jste před mateřskou měla dostatečné příjmy (a splňujete další podmínky), můžete si na základě potvrzení  zvolit, jak rychle budete rodičovský příspěvek čerpat (na jak dlouho si celkovou částku  rozložíte). Doba čerpání dávky se přitom nemusí překrývat s čerpáním rodičovské dovolené u zaměstnavatele. Vyplněné potvrzení o nároku na dávky nebo o vyměřovacím základu pak společně s rodným listem dítěte a vaším průkazem totožnosti doneste na kontaktní pobočku úřadu práce, příslušnou podle místa vašeho bydliště – a podejte žádost o rodičovský příspěvek.

Formality po porodu

Ostatní povinnosti

Kopii rodného listu dítěte nezapomeňte poslat zaměstnavateli. Také bude chtít vědět, kdo z partnerů bude žádat o slevu na dani na dítě. Dítě je dále nutno nahlásit k platbě za odvoz komunálního odpadu, a to na ten úřad, kde má trvalý pobyt. V případě, že rodina disponuje malými finančními prostředky, požádejte o přídavek na dítě. Rozhodující pro přiznání této dávky jsou příjmy otce, matky, ale i dětí, které mají například příjmy z brigády.